Dai-ikkyo (Gruppe 1)
  Dai-nikyo (Gruppe 2)
  Dai-sankyo (Gruppe 3)
  Dai-yonkyo (Gruppe 4)
  Dai-gokyo (Gruppe 5)
  Shimmeisho-no-waza (Techniken außerhalb der Gokyo)